Giáo dục Việt Nam

Wednesday, April 25, 2018

2015. TS Văn Thị Phương Như. Phân lập và khảo sát đặc tính của vi khuẩn nội sinh trong cây lúa trồng trên đất ở tỉnh Phú Yên

2015. TS Văn Thị Phương Như. Phân lập và khảo sát đặc tính của vi khuẩn nội sinh trong cây lúa trồng trên đất ở tỉnh Phú Yên

No comments:

Post a Comment

OAR@ICRISAT:

SÁCH SINH HỌC TIẾNG ANH

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC