Giáo dục Việt Nam

Friday, April 27, 2018

2015. TS. Ngọ Văn Ngôn. Nghiên cứu đa dạng di truyền vi khuẩn ralstonia solanacearum smith gây bệnh héo xanh hại lạc và xác định các dòng, giống kháng bệnh ở một số tỉnh miền bắc việt nam

2015. TS. Ngọ Văn Ngôn. Nghiên cứu đa dạng di truyền vi khuẩn ralstonia solanacearum smith gây bệnh héo xanh hại lạc và xác định các dòng, giống kháng bệnh ở một số tỉnh miền bắc việt nam

No comments:

Post a Comment

OAR@ICRISAT:

SÁCH SINH HỌC TIẾNG ANH

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC