Giáo dục Việt Nam

Wednesday, April 25, 2018

2014. TS Quan Thị Ái Liên. Tạo giống lúa đột biến ngắn ngày chịu mặn có năng suất và phẩm chất tốt

2014. TS Quan Thị Ái Liên. Tạo giống lúa đột biến ngắn ngày chịu mặn có năng suất và phẩm chất tốt

No comments:

Post a Comment

OAR@ICRISAT:

SÁCH SINH HỌC TIẾNG ANH

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC