Giáo dục Việt Nam

Tuesday, April 9, 2013

Áp dụng marker phân tử trong chọn giống lúa

FOODCROPS. Bài giảng của Dr. Jian-Long Xu ở viện CAAS về phương pháp chọn giống lúa bằng marker phân tử.

No comments:

Post a Comment

Friends

Google+ Followers

OAR@ICRISAT:

SÁCH SINH HỌC TIẾNG ANH

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC