Giáo dục Việt Nam

Friday, April 1, 2011

IRRI và bài giới thiệu kỹ thuật phân tích QTL và chọn lọc bằng chỉ thị phân tử trong chọn giống

FOODCROPLECTURE.IRRI giới thiệu bài trình bày ngắn về kỹ thuật phân tích QTL và chọn lọc bằng chỉ thị phân tử trong chọn giống tại ngân hàng kiến thức của tổ chức.


Click. Open a new tab
FOODCROPS. LƯƠNG THỰC VIỆT NAM

No comments:

Post a Comment

Friends

Google+ Followers

OAR@ICRISAT:

SÁCH SINH HỌC TIẾNG ANH

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC